مجتمع یاس مقدار پیشرفت پروژه تا کنون: 75%

مهرشهر، فاز یک
خیابان 100 شرقی
انتهای دوم غربی، قطعه 737
مجتمع مسکونی یاس

2 3 3 3 3 3